د AI په کارولو سره عکسونه ایډیټ یا جوړ کړئ

دا اسانه ده، یوازې AI ته ووایاست چې څه وکړي.

د AI سره عکس ایډیټ کړئ

د AI سره یو انځور جوړ کړئ

د AI سره داخلي ډیزاین 🏡

ورته ووایه چې یو څه بدل کړي

"موټر سور کړئ"

یا ورته ووایه چې تاسو یو انځور جوړ کړئ

"ما د نیلي په نوم یوه پیشو جوړه کړه"

د AI سره داخلي ډیزاین

اصلياوس يې پيل کړه

د AI سره عکس ایډیټ کړئ یا د AI سره یو انځور جوړ کړئ